Hotel Cyprus

Facebook  Google Firma

pl en

Komfort, wygoda, wysoki standard

Hotel Cyprus***

Hotel Cyprus***

To miejsce jedyne w swoim rodzaju. Od nieprzeciętnego wyglądu budynku, poprzez klimat, atmosferę miejsca aż po naszą Gościnność.
Chcąc znaleźć nasz Hotel na przedmieściach Warszawy, nie sposób nas pomylić z innym miejscem. Lazurowe okiennice, elewacja z piaskowca, elementy architektury i ceramiczny dach oraz wystroje wnętrz podkreślają oryginalność miejsca. To właśnie dla naszych Gości, dla Państwa, staraliśmy się przenieść kawałek Śródziemnomorskiego klimatu w okolice Grodziska Mazowieckiego.
Łatwość połączeń komunikacyjnych (A2, E67, 25km od Centrum Warszawy, bliskość lotniska F. Chopina) sprawia, że mimo bliskości stolicy i Grodziska Maz. jesteśmy miejscem, gdzie nasi Goście mogą z dala od zgiełku odpocząć i zrelaksować się i zostać ugoszczonym przez nas najlepiej jak tylko to potrafimy.

Śniadania
W tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku zapraszamy na śniadania od godz. 7.00 do godz. 10.30.
W weekend natomiast zapraszamy w godzinach od godz. 8.00 do godz. 10.30.

Bezpieczeństwo Gości
Nad bezpieczeństwem naszych Gości i ich mienia czuwa agencja ochrony wspomagana przez system monitoringu na który składają się 32 kamery.
Parking dla samochodów znajduje się na terenie należącym do hotelu z zamykaną na noc bramą wjazdową.
Teren wokół hotelu i parkingu jest tak ukształtowany, by nie dało się wyjechać samochodem (także terenowym) inaczej niż bramą główną.

Internet
Na terenie całego hotelu nasi Goście mają bezprzewodowy lub przewodowy dostęp internetu. Dla Gości hotelu dostęp ten jest bezpłatny.

Późne przyjazdy
O późnym przyjeździe do hotelu, tj. po godz. 19.00, prosimy informować Recepcję wcześniej telefonicznie bądź e-mailowo. Zastrzegamy, że jeżeli nie uzyskamy takiej informacji to po godz. 19.00 zarezerwowany pokój może zostać wynajęty innej osobie. Informacja o późnym przyjeździe nie wiąże hotelu.

Regulamin hotelu

Regulamin hotelu

REGULAMIN Hotelu Cyprus***
§ I Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie
Hotelu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty
meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności
poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu.
Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i
akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Cyprus***.
§ II Doba hotelowa
1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu
wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
2. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na
jedną dobę.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien
zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 13.00 może zostać potraktowane jako przedłużenie
pobytu o kolejną dobę hotelową. Gdy Gość opuści pokój po godzinie 13.00 program
komputerowy recepcji naliczy opłatę w wysokości 20zł za każdą rozpoczętą kolejna godzinę
wynajmu pokoju hotelowego.
6. Przedłużenie doby hotelowej po godz. 16.00 podlega pełnej opłacie za rozpoczętą dobę hotelową.
§ III Rezerwacja i meldunek
1. Rezerwacje niegwarantowane zachowują ważność do godz. 19.00 dnia planowanego przyjazdu.
2. Gość w przypadku rezerwacji gwarantowanej dokonuje także gwarancji zapłaty podając dane
właściciela karty, numer swojej karty kredytowej, jej datę ważności oraz kod CVV/CVC.
3. Gościowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej osobiście na recepcji, faxem
lub mailowo do godziny 19.00 w dniu przyjazdu. Gościowi nie przysługuje prawo anulowania
rezerwacji gwarantowanej po godz. 19.00 w dniu przyjazdu. W przypadku niepojawienia się
Gościa w dniu przyjazdu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji gwarantowanej Gość
zobowiązany jest do zapłaty opłaty za jednodniowy pobyt w hotelu, Hotel Cyprus*** jest
uprawniony do obciążenia tą opłatą karty kredytowej, której numer został wskazany jako
gwarancja zapłaty.
4. Każda osoba przybywająca do hotelu ma obowiązek zameldowania się w recepcji Hotelu
Cyprus***. Meldunku dokonuje się na podstawie dokumentu tożsamości z jednoczesnym
wypełnieniem karty meldunkowej przez gościa. Dane niezbędne do meldunku to: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, data urodzenia, oraz numer aktualnego dokumentu tożsamości. Prawidłowość
podanych danych osobowych gość zatwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem.
5. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który
uiścił opłatę.
6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00.
Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby
nie zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu
dokwaterowania.
§ IV Usługi i odpowiedzialność Hotelu
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących jakości usług. Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co
umożliwi hotelowi reakcję.
2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów
mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na
przechowanie do depozytu w Recepcji.
§ V Odpowiedzialność Gości
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do 6.00 dnia następnego. Cisza nocna
obowiązuje w całym obiekcie (w restauracji, kawiarni oraz sali bilardowej także)
2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego
zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub
odwiedzających go osób. Cennik wyposażenia i urządzeń znajduje się w Recepcji.
4. Gość ma obowiązek zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
5. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem
opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za
wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania
dzieci.
6. Spożywanie własnych posiłków, napojów oraz alkoholu jest zabronione w hotelowej restauracji,
kawiarni oraz innych miejscach ogólnodostępnych (z wyłączeniem wynajętego przez gościa
pokoju)
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Hotel może odmówić dalszego
świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego
zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz
do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie
Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób
zakłócił spokój w hotelu.
§ VI Bezpieczeństwo
1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych:
grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych.
2. Palenie tytoniu na terenie całego obiektu hotelowego jest zabronione (z wyłączeniem miejsc do
tego przeznaczonych). Kara za palenie na terenie obiektu hotelowego: 200zł.
3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są
zamknięte.
§ VII Zwrot rzeczy pozostawionych
Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego
koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te
przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ VIII KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW Z KONTAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FRONTCZAK MARIOLA "ITEA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE z siedzibą w Książenicach, ul. Mazowiecka 121a, kod pocztowy: 05-825, NIP: 5290012154, REGON: 010978264

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • zewnętrzne biuro rachunkowe Barasińska Bożena "PLUS" USŁUGI KSIĘGOWE

  • podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie mniejszy niż 6 lat w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora w celach planowania biznesowego

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Dyrekcja Hotelu Cyprus***

.