Hotel Cyprus

Facebook  Google Firma

pl en

Regulamin Hotelu Cyprus***

REGULAMIN

Hotelu Cyprus***

 

§ I Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Cyprus i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Cyprus***.

§ II Doba hotelowa

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.

 1. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 3. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Jednak zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu pobytu w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub niedokonania wcześniej płatności za pobyt.

 4. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 10.00 bez wcześniejszego przedłużenia doby hotelowej, może zostać potraktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową. Gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 program komputerowy recepcji naliczy opłatę w wysokości 20zł za każdą rozpoczętą kolejną godzinę wynajmu pokoju hotelowego.

 5. Przedłużenie doby hotelowej po godz. 14.00 podlega pełnej opłacie za rozpoczętą dobę hotelową.

§ III Rezerwacja i meldunek

 1. Rezerwacji pokoju można dokonać w następujący sposób:

  • mailowo kierując rezerwację na adres : rezerwacje@hotel-cyprus.pl

  • telefonicznie pod numerem 22 734 34 53

  • wypełnienie formularza rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: www.hotel-cyprus.pl

  • za pośrednictwem internetowych portali rezerwacyjnych\osobiście za pośrednictwem recepcji Hotelu lub przez dział sprzedaży w przypadku rezerwacji grupowych

 2. Gość hotelowy zobowiązany jest zameldować siebie oraz osoby których jest opiekunem prawnym przed rozpoczęciem korzystania z usług hotelowych.

Podstawą do zameldowania jest okazanie w recepcji hotelowej dowodu tożsamości z fotografią w celu identyfikacji oraz wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej.

 1. Rezerwacje niegwarantowane zachowują ważność do godz. 17.00 dnia planowanego przyjazdu.

 2. Gość w przypadku rezerwacji gwarantowanej dokonuje także gwarancji zapłaty podając dane właściciela karty, numer swojej karty kredytowej, jej datę ważności oraz kod CVV/CVC.

 3. Gościowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej osobiście w recepcji lub mailowo do godziny 17.00 w dniu przyjazdu. Gościowi nie przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej po godz. 17.00 w dniu przyjazdu. W przypadku niepojawienia się Gościa w dniu przyjazdu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji gwarantowanej Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty za jednodniowy pobyt w hotelu, Hotel Cyprus*** jest uprawniony do obciążenia tą opłatą karty kredytowej, której numer został wskazany jako gwarancja zapłaty.

 4. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

 5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

 6. Rezerwacje grupowe mogą zostać anulowane nie później niż 14 dni przed przyjazdem Gości. Za rezerwacje grupowe uznajemy grupy od 10 osób.

 7. W przypadku zakończenia pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za niewykorzystany czas w danej dobie hotelowej.

 8. Pozyskane adresy mailowe będą przetwarzane do wewnętrznych potzreb marketingowych.

§ IV Usługi i odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług. Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi reakcję.

 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

 3. W ramach ceny za pobyt wliczone jest śniadanie, bezpłatny parking, bezpłatne korzystanie z internetu, bilardu, piłkarzyków.

 4. Hotel świadczy również usługi dodatkowe między innymi gastronomiczne za odrębnym wynagrodzeniem.

§ V Odpowiedzialność Gości

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do 6.00 dnia następnego.

Cisza nocna obowiązuje w całym obiekcie (w restauracji, kawiarni oraz sali bilardowej także)

 1. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa tytułem naprawienia wyrządzonych szkód lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za pobyt lub inne usługi dodatkowe.

 3. Gość ma obowiązek zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Dodatkowo ma obowiązek opuszczając pokój sprawdzić czy drzwi zostały dokładnie zamknięte, zakręcić krany i zamknąć okna, a także wyłączyć sprzęt elektroniczny.

 4. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

 5. Spożywanie własnych posiłków, napojów oraz alkoholu jest zabronione w hotelowej restauracji, kawiarni oraz innych miejscach ogólnodostępnych (z wyłączeniem wynajętego przez gościa pokoju)

 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

§ VI Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych.

 2. Palenie tytoniu na terenie całego obiektu hotelowego jest zabronione (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych). Kara za palenie na terenie obiektu hotelowego: 500zł.

 3. Zakazane jest wnoszenie na teren hotelu substancji oraz rzeczy zagrażających życiu lub zdrowiu pozostałych Gości i pracowników hotelu.

 4. Naruszenie powyższych zakazów uprawnia Hotel do nałożenia kary porządkowej 500 zł. oraz żądania naprawienia szkód powstałych w wyniku naruszenia tego zakazu w pełnej wysokości.

§ VII Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Życzymy udanego pobytu

Dyrekcja Hotelu Cyprus***

.